Management

Board of directors:

  • Chairperson - Uzenov Bektash Kadyrovich
  • Member of Board of Directors - Shamkeev Ulanbek  Anarbekovich
  • Member of Board of Directors - Krasnozhonova Asseta Tamgabekovna
  • Member of Board of Directors ​- Kurmanov Kanat Maratbekovich
  • Member of Board of Directors ​- Tamilikov Avasbek Orozalievich
  • Member of Board of Directors ​- Dosonov Ravshan Salyevich
  • Member of Board of Directors ​- Dosumbetov Damir Kylychbekovich

Executive Board:

  • Chairperson of the Executive Board - Elebesova Akzholtoy Dzhekshalievna    
  • Member of Executive Board - Omurbekov Urmat Seytbekovich 
  • Member of Executive Board - Kurlov Sergey Borisovich