Management

Board of directors:

  • Chairperson - Uzenov Bektash Kadyrovich
  • Member of Board of Directors - Shamkeev Ulanbek  Anarbekovich
  • Member of Board of Directors - Krasnozhonova Asseta Tamgabekovna
  • Member of Board of Directors ​- Kurmanov Kanat Maratbekovich
  • Member of Board of Directors ​- Umetaliev Zholchubek Zhedigerovich
  • Member of Board of Directors ​- Dosonov Ravshan Salyevich
  • Member of Board of Directors ​- Dosumbetov Damir Kylychbekovich

General director - Elebesova Akzholtoy Dzhekshalievna