Loading

Маалымат алмашуу системасынын катышуучуларына

Насыя отчету (Сурам)

Насыя отчету (сурам) – кардардын каржылык абалы, анын төлөө жүрүмү (насыя өлчөмү, насыя мөөнөтү, алган күнү, бүткөн күнү, насыянын калдыгы, узартуунун сан...

Талдоо отчеттор

«Аракеттеги удаалаш насыялары бар насыячылар» отчету Сиздин КНМнын жигердүү Насыячысы дагы башка КНМда канча аракеттеги насыясы барлыгын көрсөтүп ту...

Скоринг

Скоринг (текшерүү) отчету – бул, кредиттик бюронун маалымат баазасында сакталып турган математикалык/статистикалык ыкмаларга таянуу менен субьекттин креди...

Насыя маалыматтын субъектилерине

Эсепкерлик

Статистика боюнча маалыматтын толук тизмеси

Өнөктөштөр