Ишкер объекттер тизмеси

Төмөндө келтирилген класстар, маалымат алмашуу бүртүмү катары пайдаланылган ишкер объекттер болуп эсептелет.

  Cib.DataLayer.Address   Дарек боюнча маалымат берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.AddressType   «Дарек тиби» түзөткүч бүртүмү
  Cib.DataLayer.CibError   «НМУ катасы» түзөткүч бүртүмү
  Cib.DataLayer.Company   Компания/укуктуу тарап
  Cib.DataLayer.CompanyCreditHistory   Компаниянын насыя баяны
  Cib.DataLayer.CompanyKolokol   Компанияга (укук.тарапка) коңгуроо (кабарлоо)
  Cib.DataLayer.CompanyRequest   Компанияга сурам туралуу маалымат
  Cib.DataLayer.Country   «Ɵлкөлөр» ISO3166 түзөткүч бүртүмү
  Cib.DataLayer.Credit   НМУ насыясы жөнүндө маалымат берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.CreditPreview   Насыяны алдын ала көрүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.CreditStatusEx   «Насыя макамы» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.CreditType   «Насыя тиби» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Currency   «Валюта» ISO4217 түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Debtor   Жеке тарап насыячы туралуу маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.DebtorIp   ЖИ (жеке ишкер) насыячы туралуу маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.DebtorUL   Укуктуу тарап насыячы туралуу маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.Document   Инсандын жекелигин тастыктоочу даректеме
  Cib.DataLayer.DocumentType   «Даректеме тиби» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.FCU   КНМ жана бөлүмү туралуу маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.FCUStatistic   Сурам, толуктоо жана коңгуроо боюнча эсептерди кароо классы
  Cib.DataLayer.GKED   Үнөмияттык ишмердик Түрү (ГКЭД) түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Guarantee   Насыяны камсыздоо боюнча маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.GuaranteeType   «Насыяны камсыздоо түрү» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Guarantor   Жеке тараптардын кепилдиги жөнүндө маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.GuarantorUL   Укуктуу тараптардын кепилдиги жөнүндө маалыматтарды берүүдө пайдаланылат
  Cib.DataLayer.GuarantStatus   «Кепилчи макамы» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.OrgForm   «Уюмдашуу калыбы» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Person   Жеке тараптуу адам
  Cib.DataLayer.PersonCreditHistory   Кишинин насыя баяны
  Cib.DataLayer.PersonKolokol   Кишиге (жеке тарап) коңгуроо (кабарлоо)
  Cib.DataLayer.PersonRequest   Кишиге сурам
  Cib.DataLayer.RepayStatus   «Төгүү макамы» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.SettlementObjectType   «Калктуу кыштактагы объект тиби» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Sex   «Жыныс» түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.Soato   «Калктуу кыштак» СОАТО (дубан, оодан же кыштакты элестетүү үчүн) түзөткүчүнүн бүртүмү
  Cib.DataLayer.VerificationInfoState   Объектини текшерүү абалын сүрөттөө классы
  Cib.DataLayer.VerifycationInfo   Ɵзүндө объектини (киши же компанияны) текшерүү туралуу маалыматты алып жүрөт