Өнөктөр үчүн

КЫЗМАТТАШУУ

  ТЕЙЛӨӨЛӨР

  ТЕЙЛӨӨГӨ АРАЛАШУУ   

Иштиктүү өнөктөшүү

 

 

 

 

  Насыя отчету

  Коңгуроо  

  Талдоо отчоттор

  Скоринг

 

  CIB ICE

  Автоматташтыруу

  Ишкер объекттер тизмеси

  Жеке бөлмөсү